• 03
 • 01
 • 02
 • 04

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.svisv.cz


účinné od 1.1. 2015


I. Úvodní ustanovení

Ustanovení těchto obchodních podmínek (dále také jen jako „obchodní podmínky") představují závazná práva a povinnosti, které tvoří obsah smluvního vztahu mezi provozovatelem Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace se sídlem Sobotní 116, 691 42 Valtice, registrovanou na KÚ JMK, č.j. 98/212, usnesení č. 261/05/Z-4, jakožto prodávajícím na straně jedné, která je zároveň vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu www.svisv.cz (dále také jen jako „prodávající"), a kupujícím zboží (dále také jen jako „kupující") prezentovaného na těchto internetových stránkách, na straně druhé. 

Kupující objednává zboží prostřednictvím webové aplikace objednávek v rámci obchodního serveru prodávajícího na adrese www.svisv.cz (dále jen „e-shop"). Kupující učiněním (odesláním) objednávky prodávajícímu deklaruje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v písemné smlouvě stanoveno výslovně něco jiného, a ve věcech těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


II. Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě právních norem považována za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů.

Storno objednávky ze strany kupujícího: kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena v termínu uvedeném na výzvě k platbě.


III. Platební podmínky

Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou konečné a platné ke dni uskutečnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ceny v e-shopu změnit bez předchozího upozornění kupujícího.

Prodávající je plátce DPH, ale zboží (pouze víno) je osvobozeno od DPH dle §57, odst.2, zák.253/2004 Sb.

Při dodání zboží prostřednictvím přepravní služby, se kupující zavazuje zaplatit náklady na dopravu sjednané přepravní službě.

Kupní cenu je možné zaplatit 1)dobírkou, je-li zboží dodáváno přepravní službou, 2)v hotovosti při osobním odběru, 3)převodem na účet, dle vystavené faktury.

 

IV. Dodání zboží

Zboží je možné dodat podle volby kupujícího některým z následujících způsobů: 1) prostřednictvím přepravní služby, 2) osobním závozem provedeným prodávajícím (pouze po předchozí domluvě s prodávajícím), 3) osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

Zboží bude předáno do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající e-mailem vyrozumí kupujícího o předání zboží přepravní službě, nebo o termínu plánovaného osobního závozu, nebo o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru v provozovně prodávajícího.

Pokud si kupující nepřevezme zboží, které je pro něj připraveno k osobnímu odběru do 30 dnů ode dne, kdy byl vyrozuměn o tom, že je pro něj připraveno, považuje se kupní smlouva za zrušenou.


V. Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že zboží vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých lahví, prosakování vína přepravním obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.

Prodávající odpovídá za skryté vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, ledaže by tyto vady byly způsobeny nedodržením skladovacích podmínek. Takové zboží, u kterého se vyskytly vady v důsledku nesprávného skladování, se pokládá za poškozené. V případě skryté vady má kupující právo na nové bezvadné zboží.


VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat kupujícímu v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce prodávajícího nebo při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad nebo dodací list. V případě dodávky přes přepravní službu je daňový doklad či dodací list přiložen k zásilce.

Provádění objednávek prostřednictvím internetových stránek www.svisv.cz je podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího.

Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a kliknutím na ikonu potvrzující odeslání objednávky dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy, byly zpracovány prodávajícím, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do písemného odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, omluva, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat prostřednictvím emailové zprávy na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. písemně dopisem adresovaným na adresu jeho sídla.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Je-li kupující spotřebitel, tak jak je tento pojem chápán českými právními předpisy, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pak v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi. Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek není prodávající povinen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je třeba prodávajícího předem upozornit e-mailem s tím, že kupující chce od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, přičemž kupující je povinen uvést číslo objednávky a číslo bankovního účtu, v jehož prospěch má být uhrazená kupní cena vrácena.

Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a kontakty pro upřesnění objednávky.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu včas, resp. v datu splatnosti dle vystavené faktury, je prodávající oprávněn požadovat vedle neuhrazené kupní ceny i úrok z prodlení v souladu s Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění.


VII. Omezení dostupnosti alkoholických nápojů

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena následující pravidla. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj prostřednictvím přepravní služby, přepravcem prodávajícího nebo formou osobního odběru, zavazuje se kupující na požádání prokázat prodávajícímu či jím zmocněné osobě, že je osobou starší 18 let.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.svisv.cz v den provedení objednávky kupujícím.

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • info@svisv.cz

edookit