• 04
 • 02
 • 03
 • 01

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání

Tento nástavbový studijní obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Přijímání uchazečů je podmíněno pouze vyučením, nikoli dosud předepsanou oborovou návaznosti.

Studium je organizováno ve dvou formách:

a) Dvouleté denní studium 

Příprava žáků je směřována do tří základních oblastí – rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život ve společnosti a příprava pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Typickými činnostmi, ke kterým jsou žáci vedeni, jsou činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku, jako např. účetnictví, cenová tvorba, daňová evidence apod. Nedílnou součástí vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro podnikatelskou činnost, včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání a mohou se ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace

Sobotní 116, 691 42 Valtice

 • Identikátor školy 
  REDIZO / IZO: 600 014 177 / 110 251 059
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČO / DIČ: 606 80 318 / CZ 606 80 318
 • Spojovatelka: 
  519 352 402, 519 352 583, 519 352 594
 • Fax: 519 352 221
 • info@svisv.cz

rozvrh hodin